Senin, 14 Februari 2011

Ilmu Tajwid


PASAL – I

PENJELASAN PENDAHULUAN

Pengertian Ilmu Tajwid.
Ilmu Tajwid ialah suatu ilmu yang mempelajari tentang tata cara membaca al-Qur’an.

Faedah / gunanya
Faedah / guna Ilmu Tajwid adalah untuk menjaga dan memelihara lidah dari kesalahan dalam mengucapkan ayat-ayat al-Qur’an.

Hukum Syara’
Yaitu Fardu Kifayah serta mengenalkannya fardu ‘Ain bagi setiap muslim yang mukallaf.

Sumber
Pengambilan dari tata cara bacaan Rasulullah dan para sahabat serta bacaan para tabi’in maupun imam Qira’ah yang sampai kepada kita secara mutawatir dari para guru pembaca al-Qur’an.

Huruf Hijaiyah
Huruf-huruf hijaiyah yang menjadi pembahasan dalam Ilmu tajwid ini adalah sebagai berikut :

ا
Alif
ب
Ba’
ت
Ta’
ث
Tsa’
ج
Jim
ح
Cha’
خ
Kha’
د
Dal
ذ
Dzal
ر
Ra’
ز
Zay
س
Sin
ش
Syin
ص
Shad
ض
Dlad
ط
Tha’
ظ
Zha’
ع
‘Ain
غ
Ghain
ف
Fa’
ق
Qaf
ك
Kaf
ل
Lam
م
Mim
ن
Nun
و
Wau
ه
Ha’
ى
Ya’


ء
Hamzah
لا
Lam Alif